Edge Cup/149,94 dkk
Edge Milk Jug/249,95 dkk
Edge Mug/99,95 dkk
Edge Serving Plate/399,95 dkk
Edge Sugar Bowl/249,95 dkk
Edge Teapot/999,95 dkk
Edge Vase/399,95 dkk
Edge Vase/299,95 dkk
Edge Vase/249,95 dkk
Edge Wine Cooler/449,95 dkk
Nordic Bowl Ø24/499,95 dkk
Nordic Bowl Ø32/749,95 dkk